Start onderneming
Start ] [ Start onderneming ] Rechtsvorm ] Administratie ] Financiering ] Bedrijfsmiddelen ] Bedrijfsruimte ] Automatisering ] Personeel ] Belastingen ] Verzekeringen ] Zaken doen ] externe links ] adressen ]

 

 

Het starten van een onderneming

Veel ondernemers starten met ondernemen zonder van te voren een duidelijk plan te maken. Veelal zijn dit de ondernemers die binnen een jaar weer stoppen omdat de onderneming niet levensvatbaar bleek. Welke aspecten zijn van belang voordat werkelijk wordt gestart?

Het ondernemingsplan
Ondernemen begint met het maken van een ondernemersplan. Veel ondernemers starten met een plan dat in hun hoofd zit. Het is echter beter om dit plan op papier te zetten. Op deze manier komen de sterke en minder sterke punten aan het licht. Het ondernemersplan is dus in eerste plaats 'gereedschap' voor de ondernemer. Het ondernemersplan is daarnaast een middel om met andere partijen te communiceren. Dit kunnen bijvoorbeeld financiers zijn, maar ook de eventuele partners, de adviseurs en soms zelfs de leveranciers.
Het opstellen van een ondernemersplan kost een hoop tijd. Bovendien is het niet iets eenmaligs. Als er bijvoorbeeld iedere drie jaar een nieuw plan wordt opgesteld, is het mogelijk om na te gaan of de onderneming zich volgens de uitgezette lijnen ontwikkeld; of u de taakstellende omzet heeft gerealiseerd en of kostenposten zijn overschreden. Het analyseren van het verleden kan richting geven aan de toekomst. Ondernemen is immers vooruitzien.
Enkele punten die in het ondernemersplan aan de orde komen zijn:

  • persoonlijke gegevens, met ondermeer de inkomenssituatie, een sterke/zwakte analyse en motivatie voor het ondernemerschap;

  • omschrijving van het plan, met ondermeer het doel, rechtsvorm, vergunningen en vestigingseisen;

  • commercieel plan, met ondermeer gegevens over marktgebied, klanten, concurrenten en marktontwikkelingen;

  • commerciŽle aanpak, met ondermeer gegevens over het verkoopassortiment, te verlenen service, naam, reclame en vestigingspunt;

  • financieel plan, met ondermeer een investeringsbegroting, financieringsplan en liquiditeitsbegroting;
    organisatie, met ondermeer de taakverdeling binnen het bedrijf, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de administratie.De markt
Het succes van uw onderneming hangt af van de mate waarin u mensen ervan weet te overtuigen dat ze zaken met u moeten doen. Om mensen te kunnen overtuigen moet u weten wat ze willen, hoe ze denken en handelen, kortom: wie ze zijn. Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen; u zult zich moeten richten op een of meer doelgroepen. Er zijn verschillende technieken om de markt in segmenten te delen en aldus doelgroepen te kiezen.
Hoe beter uw kennis is van de markt, hoe beter uw kansen voor succes zijn.
Een aantal instanties kunnen behulpzaam zijn bij het aanleveren van gegevens over de markt;
Het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt over actuele cijfers over ongeveer alles wat er in Nederland gebeurt;
Het Economisch Instituut voor het Midden- en klein bedrijf heeft veel gegevens over verschillende branches;
De Kamer van Koophandel kan u vertellen hoeveel branche-genoten er in uw regio werkzaam zijn;
De branche-organisaties kunnen veelal ook nuttige informatie geven.
Als u heeft besloten welke produkten of diensten u aan wie wilt aanbieden, is het tijd om na te denken over de beste manier van promotie.

 

De financiŽle structuur
Het zal niet zo vaak voorkomen dat de startende ondernemer over voldoende middelen beschikt om alle investeringen en kosten te betalen. Soms kunnen familie of vrienden bijspringen door bijvoorbeeld een zogenaamde Tante Agaath lening te verstrekken, maar nog vaker zal er bij banken worden aangeklopt. Zaken die dan van belang zijn, zijn ondermeer: welke middelen en zekerheden heeft u zelf; welk bedrag is nodig en dus hoeveel moet er worden geleend? Dat blijkt ondermeer uit uw financieringsplan, waarin de uitkomsten van uw investeringsbegroting zijn verwerkt. De geldverschaffer zal willen weten of u aan de aflossingsverplichtingen kan voldoen.  Een exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting zullen daarbij van nut zijn.

 

De oprichtingsformaliteiten
Elke onderneming die een bedrijf uitoefent, moet binnen binnen een week na vestiging worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze inschrijvingsplicht geldt niet voor de beoefenaren van vrije beroepen zoals artsen en kunstenaars.
Bij de inschrijving komen onder andere de naam en het doel van de onderneming ter sprake.

 

Vergunningen
Voor een groot aantal ondernemingen is een vestigingsvergunning nodig. Dit is geregeld in de vestigingswet bedrijven. De wet kent 4 niveaus: A, B, C en C+.
Naast de vestigingsvergunning bestaan er nog vele andere vergunningen. Denk bijvoorbeeld aan de drank- en horecavergunning en de hinderwetvergunning.