Rechtsvorm
Start ] Start onderneming ] [ Rechtsvorm ] Administratie ] Financiering ] Bedrijfsmiddelen ] Bedrijfsruimte ] Automatisering ] Personeel ] Belastingen ] Verzekeringen ] Zaken doen ] externe links ] adressen ]

 

 

De rechtsvorm van een onderneming

De keuze van de rechtsvorm hangt nauw samen met het doel en de organisatorische structuur van de onderneming. Enkele aspecten daarbij zijn de verantwoordelijkheden van de ondernemer, de winstverwachtingen en de fiscaliteiten.


De eenmanszaak
Strikt genomen is de eenmanszaak geen rechtsvorm; de onderneming valt samen met de persoon van de ondernemer. Er is dan ook geen verschil tussen privéschulden en zakelijke schulden. Zakelijke leveranciers kunnen zich verhalen op de privégoederen van de ondernemer, en omgekeerd. Als de ondernemer in gemeenschap van goederen is getrouwd, staan ook de goederen in de huwelijksgemeenschap bloot aan het ondernemersrisico.
Het woord 'eenmanszaak' verwijst naar het feit dat slecht één persoon eigenaar is van de onderneming. Er kunnen wel meerdere personen als werknemer werkzaam zijn.
Er moet inkomstenbelasting worden betaald over de fiscale winst. Bij de bepaling van deze winst, kan de ondernemer recht hebben op een aantal fiscale faciliteiten:
-de zelfstandigenaftrek;
-de investeringsaftrek;
-willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen;
-vorming van fiscale reserve;
-de fiscale oudedagsreserve;
-meewerkregeling, danwel reële arbeidsbeloning voor de meewerkende partner;
-verliesverrekening;
-stakingsfaciliteiten;
-Kleine Ondernemers Regeling voor de omzetbelasting.

De Maatschap
Ook de maatschap is geen rechtspersoon maar een contractuele relatie tussen de betrokken maten. De maatschap wordt veel gebruikt voor het gezamenlijk uitoefenen van een beroep, zoals artsen en advocaten. Een kenmerk van de maatschap is dat alle maten iets in de maatschap moeten inbrengen, zoals kapitaal of arbeid.
De maatschap is een samenswerkingscontract. Het is niet verplicht, maar wel raadzaam, om zo'n contract schriftelijk vast te leggen. De maatschap kan ook personeel in dienst nemen.
Doordat de maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, kunnen de maten persoonlijk, ieder voor een gelijk deel, worden aangesproken voor de schulden van de maatschap.
Iedere maat moet meedelen in de winst maar de verdeling van de winst staat vrij.
Voor de inkomstenbelasting geldt elke maat als zelfstandig ondernemer. Iedere maat heeft ook de fiscale faciliteiten die vermeld staan onder de eenmanszaak.

De Vennootschap Onder Firma (VOF)
Hoewel er enkele juridische verschillen bestaan tussen een VOF en een maatschap, kan gesteld worden dat een VOF een maatschap is waarin een bedrijf wordt uitgeoefend. Dit in tegenstelling met de maatschap waarin, meestal, een beroep wordt uitgeoefend.
Een VOF is een samenwerkingsverband tussen meerdere partners, de vennoten of firmanten.
Ook de VOF is geen rechtspersoon en elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Elke crediteur kan iedere vennoot aanspreken om de gehele schuld van de VOF te voldoen.
Als een crediteur een vordering heeft op één van de maten, kan de crediteur ook de VOF aanspreken tot maximaal het deel van de VOF dat 'in het bezit' is van de betreffende vennoot. Het aangaan van een VOF brengt dus aanzienlijke financiële risico's met zich mee.
Voor de inkomstenbelasting geldt elke vennoot als zelfstandig ondernemer. Iedere maat heeft ook de fiscale faciliteiten die vermeld staan onder de eenmanszaak.
Daarnaast moet aandacht besteed worden aan continuïteitsaspecten in het geval dat een van de vennoten wil uittreden of komt te overlijden.

De commanditaire vennootschap (CV)
Net als de VOF, is een CV een soort maatschap waarop extra bepalingen van toepassing zijn. Bij een CV is er sprake van twee soorten vennoten: één of meer beherende vennoten die de onderneming drijven, en één of meer commanditaire (of stille) vennoten, die uitsluitend als geldschieter optreden. Beherende vennoten zijn volledig aansprakelijk voor de schulden van de CV. Faillisement van de CV betekent automatisch faillisement van de beherende vennoten. De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng in de CV.

De besloten vennootschap (BV)
De BV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Aandelen geven recht op zeggenschap en stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), en op een deel van de winst (dividend).
Omdat de BV rechtspersoonlijkheid bezit, kan zij zelfstandig optreden, rechten verkrijgen en verplichtingen aangaan. Het vermogen van de BV is geheel afgescheiden van dat van haar aandeelhouders. Schuldeisers van de BV hebben alleen verhaal op het vermogen van de BV, niet op dat van haar aandeelhouders. Privé-schuldeisers van de aandeelhouders hebben geen aanspraak op het vermogen van de BV.
In een BV zijn de risico's dus beter (maar niet altijd) afgeschermd dan bij een eenmanszaak of maatschapsvorm.
Een ander groot voordeel van een BV heeft betrekking op de continuït: bij overlijden kunnen de aandelen worden verdeeld en bij uittreding kunnen de aandelen worden verkocht. De BV blijft derhalve voortbestaan.
De bestuurders staan in dienst van de onderneming en ontvangen derhalve salaris. Daarnaast is de BV vennootschapsbelasting verschuldigd over de winst.
De BV kan door één of meer partijen worden opgericht. De oprichtingsakte vermeld onder meer wie de oprichters van de BV zijn, hoeveel aandelen zij ieder verkrijgen, wie de eerste directeur(en) en wie de eerste (eventuele) commissarissen zijn.
Een BV moet ook statuten opstellen waarin ondermeer het doel van de BV wordt vermeld. De feitelijke oprichting gebeurt bij de notaris en kan alleen als er een 'verklaring van geen bezwaar' is afgegeven door het Ministerie van Justitie. Daarnaast moet er een garantie zijn voor het oprichtingskapitaal.

Andere rechtsvormen zijn bijvoorbeeld de stichting, de coöperatie en de naamloze vennootschap.